Херменевтика на интелектуализма – средновековният принос

Популярни статии

бр. 31/2023

Василен Василев

 

Трудовете на проф. дфн. Олег Георгиев се занимават може би с един от най-ключовите фактори за формирането на интелектуалните традиции през Средновековието, а именно институциите и традициите на образованието. Приносът на подобна изследователска работа е в проблематизирането на клишето, че през Средните векове образование няма, а Църквата ,,контролира“ всички аспекти на живота на отделния човек от неговите взаимодействия с другите до най-интимните му помисли, желания и страсти.

Всъщност практиката на задължителна изповед се въвежда след Четвъртия латерански събор, проведен през 1213-1215 г. Освен това християнизацията на населението на Европа е бавен, постепенен и неравномерен процес, продължил чак до XIII в. Следователно и скъсването с езическите традиции и вярвания не е окончателно. Т.нар. ,,проповедническа“ литература свидетелства и осъжда множество практики, имащи общо с езическото минало. Практикуването на магия до края на Средновековието е било толкова разпространено, че има множество случаи достигнали до нас за хора практици както от ниските, така и от високите нива на църковната йерархия. Иначе казано, магията в никакъв случай не е достояние само на една маргинализирана и необразована ,,селска“ прослойка. Впрочем периодът от XII до края на XV в. е белязан от бум на научни ,,схоластични“ текстове, в които тя е предмет на дискусия, макар и да не влиза в curriculum-а на университетите. Повод за тези текстове и дискусиите покрай тях са античното и арабското културно наследство, достигнало бреговете на Западна Европа по това време.

Всички тези неща, макар и да не присъстват експлицитно в трудовете на проф. Георгиев, очертават културната ситуация, в която се разполагат средновековните образователни традиции. Оказва се всъщност, че Средновековието е много по-разнообразно, динамично и ,,ризоматично“. Зад налагането на християнските шаблони на мислене и световъзприятие стоят различни модели на античното познание и образование, напр. Аристотеловото наукоучение, изучаването на свободните изкуства, най-вече на реториката и т.н. Но дори и с оглед на магията, която беше дадена като пример, виждаме много ясно по-скоро една непрекъснатост с вече наличните езически светогледни системи, напр. келтска, германска, гръко-римска, арабска и т.н.

Усвояването и трансформацията на подобни практики посредством цензурирането им от официалната ,,доктрина“ допринася за тяхната изключителна виталност чак до XVII в. В този смисъл може да се каже, че както Античността не приключва с падането на Рим, така е проблемно и къде пада границата между Късно средновековие и Ранна модерност. Заедно с лова на вещици модерността познава и един от най-големите приноси на средновековния интелектуализъм, а именно университета, със залегналото в неговата структура разделяне на факултети и научни дисциплини, с ясното обособяване на изследователски методологии, с преминаването през научно-образователни степени, с получаването на лиценз за преподаване и др.

Най-новата книга на проф. Олег Георгиев е кулминация на неговите досегашни изследвания, но е също така и продукт на диалог и даже диспут между преподаватели, студенти, колеги и приятели. „За началата на университетската интелектуална традиция“ (2023) е резултат на продуктивните усилия да се осмисли средновековното философско и културно наследство било то като контрапункт или като апендикс на нашето собствено съвременно мислене и култура. Тези усилия, както сам посочва проф. Олег Георгиев, се осъществяват в ежегодната лятна медиевистка школа, провеждана в гр. Елена, която впрочем тази година празнува юбилей – 40 години. „За началата на университетската интелектуална традиция“ се състои от няколко глави, които в началната си фаза са представлявали доклади, изнесени и дискуситрани в школата в гр. Елена.

В първа глава се очертава генезисът на средновековните университети, а във втора ни се представя реконструкция на типичен ,,схоластичен“ диспут, в който главно действащо лице е един от най-значимите автори за философското мислене на Късното средновековие и Ранната модерност, а именно Уилям Окам. В трета глава се разглежда понятието „circumstantia“, което идва от реториката и залягайки в екзегезата, открива възможността за конституирането на херменевтичния подход на четене и тълкуване на текстове, усвоен от модерността и преоткрит през XX в. Четвърта глава е посветена на етиката на Тома от Аквино и по-конкретно на напрежението между „prudentia“ и „phronesis“, които се оказват ключови понятия с оглед на тълкуването на етическото действие. Заключението по-скоро може да се разглежда като самостоятелна глава, в която авторът се завръща с машина на времето от миналото и подлага на критична рефлексия настоящето, респ. съвременната ситуация на интелектуализма и висшето образование както в чужбина така и в България.

Всъщност новата книга на проф. Олег Георгиев не само впечатлява с ерудицията си и с тънкостта на анализите, но и с проследяването на употребите на понятията, с изобилните си интертекстуални взаимовръзки. В някакъв смисъл осмислянето на средновековната образованост налага на изследователя, и това е ясно показано, да предприеме схоластичния modus operandi, а именно запознаването с множество текстове, заедно фигуриращи в една интертекстуална цялост от позовавания и препращания, които само някой с достатъчно добър херменевтичен нюх може да разплете, но и да синтезира и сумаризира.

Затова и от една страна, средновековните диспути без предварително запознаване с дадения контекст изглеждат неразбираеми и безсмислени. Но от друга, в тази форма на конфигуриране на знание и образование се заражда и нашата съвременна научна практика, изискваща позоваване, коментар, анализ и интерпретация на авторитетите, изказали се по дадени казуси, теми и проблеми. Всъщност проф. Олег Георгиев ни насочва именно към моста между интелектуалните практики и традиции на миналото и тези на настоящето. Този мост е херменевтичното усилие да разбереш какво някой друг е казал или написал. Но в основата на това усилие е желанието да знаеш. Така желанието или даже любовта към знанието, amor sciendi, е в сърцевината не само на конфигурирането на първите институции на знанието в Западна Европа – средновековните университети, но и в сърцевината на опита, завръщайки се към техните начала, по-трезво да погледнем към себе си и съвремието ни.

 

Олег Георгиев, „За началата на университетската интелектуална традиция“, Издателство на БАН ,,Проф. Марин Дринов“, С., 2023

Предишна статия
Следваща статия

Подобни статии

НАПИШЕТЕ ОТГОВОР

Моля въведете вашият коментар!
Моля въведете вашето име тук

Времето е превишено. Моля попълнете кода отново.

Най-нови статии

spot_img
spot_img